France 7 วัน 4 คืน ปารีส มองซ์แซงต์มิเชล รูอ็องซ์ (SQ)

คุณสมบัติสินค้า:

France 7 วัน 4 คืน (SQ) ปารีส มองซ์แซงต์มิเชล รูอ็องซ์ ** เที่ยวปารีสสุดปัง ว้าวไปกับมองซ์แซงต์มิเชล มหาวิหารบนเกาะกลางทะเล ต้นแบบปราสาทดิสนีย์ พิเศษ!!..ล่องเรือบาโตมูช เมนูพิเศษหอยเอสคาโก้ ** เส้นทาง : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชางงี - สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล - กรุงปารีส - มงต์มาตร์ มหาวิหารซาเครเกอร์ - จัตุรัสปลัสเดอลากงกอร์ด - เสาโอเบลิสก์ - โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่ - ล่องเรือบาโตมูช - มองซ์แซงต์มิเชล - เมืองรูอ็อง - กรุงปารีส - หอไอเฟล - ประตูชัยฝรั่งเศส - พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - พระราชวังแวร์ซายส์ - เอาท์เล็ท ลาวาเล่ - สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล - สนามบินชางงี - สนามบินสุวรรณภูมิ ** ราคา 49,990 .- บาท - ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท - ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น ราคาประมาณ 4,500 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินในแต่ละวัน) ** เดินทาง : 3 - 9 มิย. / 13 - 19 กค. / 12 - 18 สค. / 16 - 22 กย. / 12 - 18 ตค. / 22 - 28 ตค.

Share

หมวดหมู่ : ยุโรป

Share

France 7 วัน 4 คืน ปารีส มองซ์แซงต์มิเชล รูอ็องซ์ (SQ)
เที่ยวปารีสสุดปัง ว้าวไปกับมองซ์แซงต์มิเชล มหาวิหารบนเกาะกลางทะเล ต้นแบบปราสาทดิสนีย์ พิเศษ!!..ล่องเรือบาโตมูช เมนูพิเศษหอยเอสคาโก้

  ราคา 49,990.- บาท
  ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท
  
ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น ราคาประมาณ 4,500 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินในแต่ละวัน)
 


    

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
สอบถามเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ วิงส์  แทรเวล
โทร. 092-549-6974

 

Email: wingstravelth@hotmail.com
Line ID: wings2019

Powered by MakeWebEasy.com